1. Registerhållare


Marimuksu Oy

FO-nummer: 2541435-7

Järviluomantie 5

63300 ALAVUS2. Vem kan jag kontakta?


Kontaktperson:

Riikka Yliselä

Med e-post:

info@marimuksu.fi

Med telefon:

050 0666374

Med post:

Marimuksu Oy

Järviluomantie 5

63300 ALAVUS3. Vad gäller denna dataskyddsbeskrivning?


Denna dataskyddsbeskrivning gäller praxis som Marimuksu Oy tillämpar vid insamling och hantering av personuppgifter om dess konsument- och företagskunder (personregister som grundas på kundrelation till Marimuksu Oy och i annan saklig anknytning)4. För vilket ändamål hanteras mina personuppgifter?


Vi hanterar dina personuppgifter endast för följande ändamål som definierats på förhand:

 • sändning av produkter.
 • för att sköta kundrelation och i annan saklig anknytning.
 • för att producera tjänster.
 • för att utveckla och planera affärsverksamheten.
 • för marknadsföring, försäljning på distans, opinions- och marknadsundersökningar samt kundkommunikation, vilka även kan förverkligas elektroniskt och målinriktat.
Dina personuppgifter kan hanteras för marknadsändamål hos noggrant valda samarbetspartner på ett sätt som tillämplig lagstiftning tillåter.5. Vilka personuppgifter samlas in om mig?


I registret kan vi hantera följande uppgifter om alla registrerade:

 • för- och efternamn
 • kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)
 • kontaktuppgifter om arbetsplats för företagskunds kontaktperson (postadress, telefonnummer, e-postadress)
 • yrke, titel eller andra uppgifter om företagskunds kontaktperson gällande den registrerades uppgifter och ställning i näringslivet eller i offentlig uppgift
 • tidpunkt när kundrelation och/eller saklig anknytning började och slutade samt sätt på vilket detta skedde
 • uppgifter om användning av tjänster och innehåll (t.ex. uppgifter om projekt)
 • tekniska uppgifter som skickats från den registrerades webbläsare till registerhållarens server (t.ex. IP-adress, webbläsare, webbläsarversion, sida från vilken den registrerade har kommit till vår webbplats) samt kakor som skickats till den registrerades webbläsare och uppgifter som anknyter till dem, om personuppgifter kopplas till kakorna.
 • uppgifter om marknadsföring och främjande av försäljning, såsom åtgärder i marknadsföring som riktas till den registrerade samt deltagande i dem (t.ex. lotteri och tävling i marknadsföring samt deltagande i evenemang)
 • uppgifter om underhåll av kundrelation och annan saklig anknytning.
I registret kan man utöver ovannämnda hantera följande uppgifter om kunder som använt Marimuksu Oy:s tjänster:

 • kundnummer
 • faktureringsuppgifter
Ändringsuppgifter om alla identifieringsuppgifter ovan.6. Från vilka källor samlas mina personuppgifter?


Personuppgifter om den registrerade samlas in från den registrerade själv samt eventuellt i samband med olika åtgärder vid marknadsföring såsom lotteri och tävling vid marknadsföring.

Personuppgifter kan dessutom samlas in och uppdateras från register som hålls av Marimuksu Oy:s samarbetspartner samt från myndigheter och företag som tillhandahåller tjänster som rör personuppgifter, och för företagskunders del från handelsregistret samt från företagens webbtjänster och applikationer.7. Överlämnas mina personuppgifter till tredje part eller överförs mina personuppgifter utanför EU-/EES-området?


Personuppgifter kan efter registerhållarens övervägande överlåtas inom gränser som gällande lagstiftning tillåter och förpliktar. Överlåtelse av uppgifter kan i princip endast ske för sådana ändamål som stöder grundtanken i kundregistret i Marimuksu Oy och där uppgifternas syfte inte är oförenlig med uppdraget mellan den registrerade och Marimuksu Oy.

Uppgifterna kan också överlåtas på ett sätt som behöriga myndigheter eller andra instanser kräver och som grundas på gällande lagstiftning samt för historisk eller vetenskaplig forskning förutsatt att uppgifterna har ändrats till anonym form.

Uppgifterna kan överlåtas i samband med företagsarrangemang till köpare om Marimuksu Oy säljer eller på annat sätt organiserar sin affärsverksamhet.

Uppgifterna överlåts i regel inte utanför området för Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt med tanke på realiseringen av syftet med hanteringen av personuppgifter enligt ovan eller för den tekniska realiseringen av datahantering, då man följer kraven i dataskyddslagen vid överföring av uppgifter.

Marimuksu Oy kan överföra uppgifter i registret till sina egna register för direkt marknadsföring efter att kundrelationen och den sakliga anknytningen har avslutats.8. Hur skyddas mina personuppgifter?


Uppgifter i registret som hanteras elektroniskt är skyddade med brandvägg, lösenord och andra tekniska metoder som är allmänt accepterade inom sektorn för datasäkerhet. Material som upprätthålls manuellt finns i lokaler dit obehöriga inte har tillträde.

Endast anställda som arbetar för namngiven registerhållares företag och på uppdrag av och för dem har tillgång till uppgifter i registret med användarrätt som registerhållaren beviljar.9. Den registrerades rätt att kontrollera, förbjuda och korrigera


Enligt dataskyddslagen har du rätt att granska vilka uppgifter om dig har lagrats i registret. Begäran om granskning ska skickas per e-post till instans som sköter registerärenden. Efter detta går begäran om granskning vidare enligt Marimuksu Oy:s interna dataskyddspraxis. Begäran om granskning kan också göras personligen hos registerhållaren efter verifiering av identiteten.

Du har rätt att förbjuda hantering och överlåtelse av dina personuppgifter för direkt marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att kontakta registerhållaren.

Du har rätt att kräva att felaktig information korrigeras genom att kontakta registerhållaren.10. Kan denna beskrivning ändras?


Marimuksu Oy utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning och informera om detta i tjänsterna. Ändringarna kan också grundas på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du läser innehållet i dataskyddsbeskrivningen regelbundet.

11. Kakor

Kakor som används på webbplatsen:

- Google Analytics

- Pakettikauppa

- Shopify

- Tawk.to

- Facebook

- Instagram

- Omnisend

- JudgeMe

En kaka är en liten datafil som skickas till användarens dator och som förvaras där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är bra att observera att kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på ändamålsenligt sätt.

På webbplatsen används både sessionskakor och kartläggningskakor. Sessionskakor som samlas in på vår webbplats finns kvar i webbläsarens minne när den är öppen, men förstörs när webbläsaren stängs. Endast kartläggningskakor som används för att identifiera nya besökare och återvändare bevaras.